#KadınYeriniKendiSeçer

Halk Yatırım Ailesi olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde #KadınYeriniKendiSeçer dedik. Kendi yerini seçen ve başarılarıyla hepimizi gururlandıran kadınları dahil ettiğimiz film projesi ile Kadınlar Günü’nü kutladık.

Projede; ilk kadın pilotumuz Bedriye Tahir Gökmen, ilk kadın doktorumuz Safiye Ali, ilk kadın kimyagerimiz Remziye Hisar, paralimpik halterci Nazmiye Muratlı, ilk kadın avukatımız Süreyya Ağaoğlu ve müzisyen Nihan Atalay yer aldı.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store