AÖS Gibi Sevmek!

Sevgililer Günü için hazırladığımız filmde Akıllı Öneri Sistemi’nin özelliklerini aşka yorduk. Kişisel çözümleri ile yatırımın her alanında kullanıcının yanında olan AÖS’ü Sevgililer Günü iletişimimizin başrolü olarak konumlandırdık.

Akıllı Öneri Sistemi, bir kişisel finansal asistan olarak tasarlandı. Kullanıcılar her gün yeni işlem önerileri alıyor, şirket performansları, teknik analizler, akıllı grafikler ve birçok veriye ulaşabiliyor. AÖS, toplam 12 modülden oluşuyor, her bir modül kullanıcılara yatırım deneyimlerinin farklı alanlarında kişisel asistan görevi görüyor.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store