Babalar Günü’nü, #BabamlaGüzel dediğimiz anlara yolculuk edeceğimiz bir filmle kutluyoruz.
Hayatımızın her anında emeği bulunan, sevgi ve şefkatiyle hep yanı başımızda olan babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun.

Halk Yatırım

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş resmi Medium sayfasıdır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store